Rozdział 1

ROZDZIAŁ I - Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Żoliborz” zwany dalej „Klubem”, jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie.

§ 2

Terenem działania Klubu obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Klub jest wpisany do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z własnym statutem.

§ 5

Klub może być członkiem regionalnych, krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

§ 6

  1. Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Barwami klubu są kolory: granatowy symbolizujący wodę, niebieski symbolizujący niebo zielony symbolizujący ląd i żółty symbolizujący słońce.
  3. Godło Klubu przedstawia słoneczny brzeg rzeki i odwzorowuje symbolikę nazwy dzielnicy Żoliborz, piękny brzeg w tłumaczeniu języka francuskiego- joli bord.