Rozdział 7

ROZDZIAŁ VII - Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu 

§ 46

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów.

§ 47

  1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów.
  2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
  3. Likwidator po zakończeniu prac sporządza sprawozdanie i występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.